About

Over mijn werk

oktober 2021

In het schilderen wil ik mij uitdrukken.
De zoektocht naar het voor mij waarachtige schilderij speelt zich af binnen de vraag naar het wat en het hoe, -oftewel onderwerp en hoe de verf op doek in dienst van het onderwerp betekenis kan krijgen. Wanneer die twee samenvallen is er iets nieuws aan de wereld toegevoegd.
Ik wil aansluiten op de ‘Grote Schilderijen Tentoonstelling’. Voor mij een metafoor (maar inderdaad ook de naam van een schilderijententoonstelling in het Stedelijk Museum, Amsterdam, 1985: ‘La Grande Parade’, de afscheidstentoonstelling van Edy de Wilde). Ik wil een traditie voortzetten, en die traditie zo levend en vitaal als maar kan in het nu gestalte geven.
In de laatste jaren speelt fotografie een rol in mijn keuze voor de onderwerpen van mijn schilderijen. Al fotograferend laat ik een persoonlijk portret van mijn ‘Hometown’ (en dat is Tilburg) groeien. Met mijn stad heb ik een haat-liefde verhouding. Weemoed, verwondering en afgrijzen zijn naaste buren. Mijn stad stopt niet bij de stadsgrenzen.
Deze laatste jaren ontstaat werk in deze twee media: schilderen en fotografie. In de (analoge) fotografie zoek ik de overstijging van het letterlijke door onderwerpkeuze (toeval en ontmoetingen), kadrering, licht, de onvoorspelbaarheid (en magie) van analoge film. (Instagram @bertilneijts)
En in de schilderijen stap ik hierin door, -de indrukken verzamelt door de zoeker van de camera wil ik doorzetten, niet letterlijk maar wel weer verder brengen, vertalen in verf, kleur, atmosfeer, factuur. De ramen van de metafysica moeten open.
In de werken van de laatste tijd voelt het alsof mijn schilderijen steeds meer schilderij worden. Dat vind ik een goede ontwikkeling.
Kleurwerking, lichtwerking verdiept zich. De verf doet steeds meer wat ik wil (al blijft het knokken).

 

About my work

In painting I want to express myself.The search for the painting that is true for me takes place within the question of the what and the how, -or subject and how the paint on canvas can take on meaning in the service of the subject. When the two coincide, something new is added to the world.I want to connect to the “Great Painting Exhibition. For me a metaphor (but indeed also the name of a painting exhibition at the Stedelijk Museum, Amsterdam, 1985: ‘La Grande Parade’, Edy de Wilde’s farewell exhibition). I want to continue a tradition, and shape that tradition as alive and vital as I can in the now.
In recent years photography has played a role in my choice of subjects for my paintings. While photographing, I grow a personal portrait of my “Hometown” (which is Tilburg). With my city I have a love-hate relationship. Melancholy, wonder and horror are close neighbors. My city does not stop at the city limits.
These last few years, work is emerging in these two media: painting and photography. In (analog) photography, I seek the transcendence of the literal through subject choice (chance and encounters), framing, light, the unpredictability (and magic) of analog film. (Instagram @bertilneijts)
And in the paintings I step into this, -the impressions gathered through the camera’s viewfinder I want to carry through, not literally but taking them further, translating them into paint, color, atmosphere, bill. The windows of metaphysics must open.
In the works of late, it feels like my paintings are becoming more and more painting. I think that is a good development.
Color effect, light effect deepens. The paint is increasingly doing what I want it to do (though it continues to tussle).